Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.huntingland.sk


1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti RAPIER s.r.o, so sídlom Nová 118/20, 962 62  Sása - okres Zvolen, Slovenská republika, IČO: 44565445, IČ DPH: SK2820000645, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka číslo: 15906/S (ďalej len „RAPIER“) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou RAPIER ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.huntingland.sk.


2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu.

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý prostredníctvom nákupného košíka odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetového obchodu.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach internetového obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru. Pri registrácii je zákazník povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky svoje osobné údaje uvedené v registračnom formulári. Tieto údaje sa predávajúci zaväzuje použiť len pre účel vybavenia objednávky a komunikácie so zákazníkom. V prípade neposkytnutia úplných a pravdivých údajov si predávajúci vyhradzuje právo objednávku nevybaviť.


3. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Registrácia zákazníka do internetového obchodu www.huntingland.sk nie je podmienkou nakupovania. Registráciou však môže zákazník získať:

 • Nakupovanie so zľavami
 • Informácie o stave vybavovania objednávok
 • Prehľad všetkých doteraz kúpených produktov
 • Možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných internetovým obchodom www.huntingland.sk
 • Pravidelné informácie o akciách a novinkách
 • Možnosť využívať personalizované služby

4. OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

Zákazník si môže cez internetový obchod objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".

Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v elektronickom systéme, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Všetky v systéme zaevidované elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú pre kupujúceho záväzné.

Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladovej zásoby tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu internetového obchodu.

Doručením akceptácie objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.huntingland.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Internetový obchod www.huntingland.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.


5. POSTUP OBJEDNÁVANIA TOVARU

Pre objednanie tovaru zákazník klikne myšou na obrázok košíka a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa môže rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť (vyplniť pripravený formulár), alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostane okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v kontaktnom formulári. Zároveň bude jeho objednávka archivovaná v sekcii moje objednávky, do ktorej bude mať prístup po prihlásení iba on.


6. CENA

Všetky ceny v internetovom obchode www.huntingland.sk udávané ako maloobchodné, sú konečné a zahŕňajú DPH. Predávajúci je platca DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

Vzhľadom na pohyb cien predávaného tovaru na trhu, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny ponúkaného tovaru. Predávajúci má preto právo aktualizovať ceny bez predošlého upozornenia. Ceny uvedené v platnej objednávke sú pre túto konkrétnu objednávku platné až do jej vybavenia. Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek predávajúci môže poskytnúť individuálne zľavy.

Akciové ceny sú platné do dátumu, ktorý je uvedený v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka, alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.


7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Možnosti platby v internetovom obchode www.huntingland.sk sú:

 • dobierka (kupujúci platí až pri doručení tovaru) potvrdenie o zaplatení dobierky si kupujúci preberie od kuriérnej služby. Tento doklad predajca spätne nevystavuje.
 • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (tovar sa zasiela až po úhrade)
 • elektronické bankovníctvo (tovar sa zasiela až po úhrade)
 • hotovosť (osobný odber)
 • platobná karta (osobný odber)
 • na splátky (Quatro)
 • darčeková poukážka (pri platbe darčekovými poukážkami sa z darčekovej poukážky nevydáva) je využiteľná dvomi spôsobmi:
  • osobný odber,
  • uplatnenie pri nákupe cez internet – zákazník zadá unikátny kód z darčekovej poukážky do príslušného políčka v košíku a hodnota poukážky mu bude odpočítaná z ceny tovaru.

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list (ak si to zákazník neprial inak). V prípade ak doklad chýba, zákazník nás môže informovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu obchod@huntingland.sk a doklad mu bude doručený dodatočne.


8. PODMIENKY POUŽITIA DARČEKOVEJ POUKÁŽKY

 • Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.
 • Poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH.
 • Minimálna suma objednávaného tovaru pre použitie poukážky je 15,00 € (ak nie je uvedené inak; do tejto sumy sa nezapočítava poštovné)
 • Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy.
 • Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke).
 • Darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky.
 • V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku.
 • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.

9. POŠTOVÉ A INÉ POPLATKY

K uvedeným cenám sa pripočítava nasledovné poštovné, podľa spôsobu a adresy dodania.

 • Kuriér SR 3,5 €
 • Kuriér ČR 7 € 
 • Poplatok za dobierku: 1 €
 • pri objednávke nad 100 € poštovné neúčtujeme

Iné poplatky ani balné predávajúci neúčtuje. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania zákazníka, môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť tu.


10. DODACIE PODMIENKY

Spôsob dodania tovaru:

 • kuriérom na adresu uvedenú v objednávke,
 • osobný odber v kamennej predajni HUNTINGLAND, Neresnická cesta 2229, 96 001 Zvolen.

Pri určovaní dodacej lehoty vychádza predávajúci z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti produktu u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 30 pracovných dní, v závislosti od skladových zásob. V prípade niektorých produktov sa môže táto doba predĺžiť, o čom predávajúci informuje zákazníka hneď, ako zistí bližšie informácie o dostupnosti daného produktu (v niektorých prípadoch to môže byť krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Pri tovare môže byť dodacia lehota dlhšia (termín predajca oznamuje zákazníkovi individuálne - podľa údajov poskytnutých dovozcom, s ktorým spolupracuje). V ponuke je aj tovar, pri ktorom je dostupnosť ťažšia alebo neistá - v takých prípadoch sa môže stať, že tovar nakoniec predajca nebude vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si zákazník objedná tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval spoločnosť RAPIER, predajca bude okamžite informovať zákazníka (telefonicky, e-mailom). V prípade produktov, ktoré ešte neboli vyrobené, predajca uvádza orientačné termíny - objednaný tovar predajca posiela okamžite ako ho výrobca dodá na sklad.

Objednávky predajca vybavuje priebežne každý pracovný deň v poradí v akom boli zaevidované do elektronického systému.

Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.


11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Tovar zakúpený od 15.11.2022 do 25.12.2022 je možné vrátiť/vymeniť až do 15.1.2023.

Podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke predávajúceho. (stiahnuť formulár)

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu predajne: HUNTINGLAND, Neresnická cesta 2229, 96 001 Zvolen s dokladom o zaplatení. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Vrátený tovar kupujúci NEZASIELA na dobierku! Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov pred tým, ako mu bude tovar vrátený.

Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.


12. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. V prípade tovaru s inou záručnou dobou je záruka uvedená v záručnom liste. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Spoločnosť RAPIER ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky,
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,
 • pri elektronickej platbe (prevodom / platobnou kartou) ručíme za vrátenie peňazí ak prekročíme maximálnu dodaciu dobu produktov (ak o to zákazník požiada),
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

Spoločnosť RAPIER nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér),
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) - nepreberať!
 • obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov oficiálne vydanú vydavateľom.

13. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačné podmienky.


14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IS internetového obchodu www.huntingland.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201415923.

Spoločnosť RAPIER plne rešpektuje súkromie zákazníka, avšak pre vybavenie objednávok potrebuje niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkmi. Prevádzkovateľ internetového obchodu RAPIER s. r. o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov". Z vyššie uvedeného zákona vyplýva povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielok. Prevádzkovateľ internetového obchodu Rapier s. r. o. si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzanie s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie vedené pravidlá manipulácie s dátami. 

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. ÚPLNÉ ZNENIE


15. NEWSLETTER, E-MAILY A DOTAZNÍK HEUREKA 

Pri registrácii si zákazník môže vybrať, či chce dostávať pravidelné informácie o novinkách na trhu (priemerne raz týždenne). Odber newsletterov môže zákazník kedykoľvek zrušiť. Na e-mailovú adresu zákazníka predávajúci posiela informácie aj o vybavovaní jeho objednávky, dostupnosti a nedostupnosti tovaru. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom predávajúci môže nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu www.huntingland.sk. V prípade, že zákazníka e-maily od predajcu obťažujú, napíšte nám prosím e-mail na obchod@huntingland.sk.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou RAPIER a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť RAPIER si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.huntingland.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.10.2014


Kontaktujte nás

E-Shop: +421 907 467 118, Predajňa: +421 917 964 555

 

Zasielanie noviniek

Prihláste sa k odberu noviniek a získajte zľavu 10% na prvý nákup!