Už len do 31.1.2020! Využite ponuku spoločnosti QUATRO a do 6 mesiacov nepreplaťte ani EURO.viac info.
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.
mena CZK EUR
c

Nakupujte šikovne s 0% navýšením

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

Prefinancujte svoje nákupy u nás s 0% navýšením. Využite ponuku spoločnosti QUATRO a do 6 mesiacov nepreplaťte ani EURO.
 

Verejný prísľub pre získanie Benefitu – "Nakupujte šikovne s 0% navýšením" Všeobecná úverová banka, a. s., skrátený názov: VÚB, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B (ďalej len "VÚB, a. s.") v súlade s § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení adresuje Klientom verejný prísľub na získanie benefitu, ktorým je úroková sadzba vo výške 0% p. a. pri nákupe na Quatro splátky (ďalej len "Benefit"), za podmienok uvedených v tomto prísľube. Nárok na Benefit získavajú Klienti, ktorí splnia všetky podmienky získania Benefitu uvedené nižšie.

Podmienky získania Benefitu:

a) Klient v období od 4.11.2019 do 31.1.2020 požiada o poskytnutie spotrebiteľského úveru v rámci nákupu na Quatro splátky s využitím možnosti voľby tzv. pevnej mesačnej Splátky, ktorá je určená Klientom v čase požiadania o poskytnutie spotrebiteľského úveru v podobe uvedenia výšky mesačnej splátky v zaokrúhlení na celé desiatky EUR a v rozpätí od 10 € - 130 € a zároveň uvedená v zmluve o spotrebiteľskom úvere ako Typ produktu: PZPS0_akcia6 (ďalej len "Pevná splátka");

b) žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru s využitím voľby Pevné splátky v zmysle písm. a) bude zo strany VÚB, a. s. schválená a zmluva o spotrebiteľskom úvere bude uzatvorená najneskôr do 31.1.2020;

c) Klient zároveň najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia tovaru splatí poskytnutý spotrebiteľský úver v plnej výške. V prípade, ak si klient zvolil poistenie schopnosti splácať úverové splátky Quatro, je potrebné uhradiť aj výšku poistného za dané obdobie. Za splatenie spotrebiteľského úveru v zmysle tohto Verejného prísľubu sa považuje aj pripísanie peňažných prostriedkov na účet určený pre splácanie spotrebiteľského úveru uvedený v príslušnej zmluve o spotrebiteľskom úvere s uvedeným príslušného variabilného symbolu platby a to vo výške rozdielu súčtu zaplatených mesačných Splátok a poskytnutej výšky spotrebiteľského úveru vrátane výšky poistného za dané obdobie.

Podmienky pre získanie Benefitu sa vzťahujú na všetky predajné miesta a kanály, na ktorých je možné požiadať o poskytnutie spotrebiteľského úveru s produktovým označením Quatro: Benefit je možné získať len vo vzťahu k spotrebiteľským úverom, ktoré spĺňajú definíciu Pevnej splátky v zmysle písm. a) tohto verejného prísľubu.

Klient splnením podmienok na získanie Benefitu v zmysle tohto verejného prísľubu vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami verejného prísľubu stanovenými týmto prísľubom. VÚB, a. s. si vyhradzuje právo neposkytnúť Benefit v prípade, ak Klient nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto prísľubu. VÚB, a. s. nehradí Klientovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s Benefitom alebo plnením podmienok tohto verejného prísľubu. VÚB, a. s. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním Benefitu. Tento verejný prísľub je platný od 4.11.2019 do 31.1.2020 a je k dispozícii na internetovej stránke www.vub.sk a www.quatro.sk. VÚB, a. s. si vyhradzuje právo na zmenu verejného prísľubu.

© 2011-2020 Rapier s.r.o. | webmaster
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.huntingland.sk je spoločnosť RAPIER s.r.o.